De courtage wordt betaald door degene die de makelaar inschakelt.
Courtage AftrekbaarDe courtage wordt betaald door degene die de makelaar inschakelt. De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen. De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven.

Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Amsterdam kent verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen. Het aantal jaren waarvoor wordt afgekocht en het afkooppercentage in het jaar van uitgifte, worden ten behoeve van de berekening van de afkoop verwerkt tot één werkbaar verhoudingsgetal, de afkoopfactor. Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. Daardoor wordt de restantschuld steeds lager en het te betalen bedrag aan rente ook. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is. Meestal wordt de storting vervangen door een bankgarantie. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan. Bezichtigingen met andere gegadigden blijven wel mogelijk. Tijdelijke erfpacht komt veel minder voor dan voortdurende erfpacht. In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken WOZ.

Deze waarborg-som wordt dan bij de notaris gestort en blijft staan totdat de overdracht bij de notaris is gepasseerd. Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat genoemd is. Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

In totaal wel zo'n 500! De meeste vormen en varianten daarop zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Gedurende de looptijd lost u steeds eenzelfde bedrag af. Je kunt een nieuwbouwhuis meestal zonder eigen makelaar kopen, dus dat bespaart ook in de kosten. Als koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Het bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling. Dat is een gevolg van de Wet Waardering Onroerende Zaken WOZ. Het opnieuw afsluiten bij een andere of dezelfde maatschappij van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden.

Regeling om een hypotheek mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat uw looptijd nog niet afgelopen is. Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan kunnen worden bij de uitoefening van hun beroep. Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden. Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Bij de onroerende zaakbelasting OZB is sprake van een belasting voor de eigenaar en een belasting voor de gebruiker van een woning of bedrijf. Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief